WAŻNA INFORMACJA – 500+

Od 1 stycznia 2022r. postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać wyłącznie w formie  elektronicznej za pomocą:

1) profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

2) systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną

3) systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Skip to content