Usługi sąsiedzkie w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie   w związku z realizacją programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” poszukuje zainteresowanych uczestnictwem w programie Seniorów i ich sąsiadów.

Usługi sąsiedzkie są elastyczną formą wsparcia, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Seniora i uzgodnioną z Sąsiadem oferującym wsparcie. Z uwagi na swój charakter, po dokonanych pomiędzy stronami uzgodnieniach, mogą być realizowane przez wszystkie dni w tygodniu, w dowolnych godzinach, także w weekendy i święta.

Z usług sąsiedzkich mogą skorzystać Seniorzy w wieku powyżej 60. roku życia z terenu gminy miejskiej Gubin, którzy są samotni (za osobę samotną uznaje się osobę, która: samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie znajduje się w związku małżeńskim, nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków) i z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymagają wsparcia innych osób, lecz nie mogą go otrzymać.

Wsparcie w postaci usług sąsiedzkich może mieć również charakter uzupełniający opiekę sprawowaną przez rodzinę.

Senior może wskazać osobę zamieszkującą w bliskiej odległości, która będzie świadczyć pomoc.

Usługi sąsiedzkie są odpłatne i wynika to z uchwały nr LIX.425.2023 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi sąsiedzkie, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Seniorzy o najniższych dochodach (spełniający kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej) nie ponoszą odpłatności za usługi sąsiedzkie.

Osoba realizująca usługi sąsiedzkie (sąsiad Seniora) powinien być: osobą pełnoletnią, niespokrewnioną z Seniorem, zdolną pod kątem psychofizycznym do świadczenia usługi, mieszkająca w bliskiej odległości od Seniora, osobą zaakceptowaną przez Seniora i nasz Ośrodek.

Przykładowe rodzaje pomocy w ramach usług sąsiedzkich:

1. Czynności higieniczno-pielęgnacyjne (czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania):

– toaleta, mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie podopiecznego,

– zmiana bielizny pościelowej i osobistej,

– przesłanie łóżka,

– pomoc w zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych,

– karmienie podopiecznego, o ile stan zdrowia wymaga takiej czynności.

2. Wsparcie społeczne:

– współpraca z lekarzem i pielęgniarką środowiskową,

– zamawianie wizyt lekarskich i realizacja recept,

– załatwiania spraw urzędowych,

– informowanie najbliższych lub odpowiednio służb o pilnych potrzebach czy pogorszeniu się stanu zdrowia,

– rozmowy, wspólne spędzanie czasu wolnego,

– organizowanie spacerów,

– organizowanie kontaktów sąsiedzkich,

– podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań oraz pomoc w zaspakajaniu potrzeb duchowych.

3. Czynności gospodarcze – pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego:

– zakup artykułów spożywczych i innych niezbędnych do egzystencji,

– załatwianie spraw wynikających z potrzeb podopiecznego (opłaty czynszu, energii, gazu, telefonu oraz innych opłat),

– prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z Klientem z wydanych pieniędzy przez osobę sprawującą usługi sąsiedzkie,

– zapewnianie posiłków, w tym przynajmniej raz dziennie jednego posiłku ciepłego,

– utrzymywanie czystości pomieszczeń użytkowanych przez  podopiecznego,

– utrzymywanie w czystości sprzętu i urządzeń sanitarnych,

– pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej) oraz lekkiej odzieży,

– przynoszenie opału i palenie w piecu.

Osoba świadcząca usługi sąsiedzkie obowiązkowo powinna posiadać potwierdzony zaświadczeniem kurs z zakresu pierwszej pomocy, w przypadku jego braku kurs ten zostanie zorganizowany i opłacony przez Ośrodek.

Sąsiad z tytułu świadczenia pomocy otrzyma wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy zlecenie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym obsługującym Państwa rejon (patrz zakładka: Rejony socjalne).

Zapraszamy do współpracy.

Skip to content