Świadczenie 500+

Świadczenie wychowawcze przyznawane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 17 lutego 2016 r.

Świadczenie przysługuje:

– matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka ( osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) do ukończenia przez dziecko 18 roku życia
– świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto, a w przypadku kiedy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1.200 zł netto,
– osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, składają wyłącznie wnioski, nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe

Podstawą ustalania dochodu rodziny w pierwszym okresie trwającym od dnia 1.04.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. będą dochody uzyskane w 2014 roku ( uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego oraz innych niezbędnych do ustalenia prawa dokumentów, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Tryb przyznawania:

Wniosek złożony do 10 dnia miesiąca włącznie – decyzja i realizacja świadczenia za ten miesiąc odbędzie się do końca tego miesiąca.
Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca – decyzja i realizacja z wyrównaniem za miesiąc, w którym wniosek został złożony odbędzie się do ostatniego dnia kolejnego miesiąca.

Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia: świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych.

Uwaga

Świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany marszałkowi województwa w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Czas trwania pierwszego okresu zasiłkowego: od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.
Na kolejne okresy zasiłkowe, wnioski należy składać od 1 sierpnia danego roku.
Prawo do świadczenia ustalane będzie na okres jednego roku – od 1 października do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.

Skip to content