Rodziny wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą m.in.:

  • wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci,
  • kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych,
  • organizacji czasu rodziny,
  • pomocy w nauce,
  • racjonalnego prowadzenia budżetu domowego,
  • prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz Miasta Gubina po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Ustanowienie następuje w drodze umowy zawieranej z rodziną wspierającą, w której określane są również zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. 

Osoby chcące pełnić funkcję rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.

Skip to content