Refundacja podatku VAT przedłużona

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje o przedłużeniu możliwości ubiegania się o Refundację podatku VAT za gaz w 2024 r.

Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gubinie, przy ul. Gdańskiej 17, pok. 128 (dawny pokój nr 134) oraz pok. 129 (dawniej pok. 135), od poniedziałku do piątku, od godz. 08:00 do 14.00.

Dokumenty można składać również elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344)), bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone tylko w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku można złożyć:

 • do dnia 30 września 2024 roku – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 30 września 2024 roku – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres do 30 czerwca 2024 roku.

Kryterium dochodowe (dochód za 2022 rok):

 • 2100,00 zł – gospodarstwo jednoosobowe
 • 1500,00 zł – gospodarstwo wieloosobowe

Formularz wniosku o refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych można pobrać w siedzibie tut. Ośrodka, ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2024-r/ oraz tu

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne. Odbiorca paliw gazowych w gospodarstwach domowych to osoba, która dokonuje zakupu paliwa w znaczeniu pierwotnym jako strona umowy z dostawcą paliwa (umowa do wglądu),
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

– oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy. 

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Skip to content