Refundacja podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego

Refundacja podatku VAT obowiązywać będzie za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać odbiorcy końcowi paliw gazowych w gospodarstwie domowym, czyli osoba fizyczna, która dokonuje zakupu paliwa jako strona umowy z dostawcą tego paliwa i udokumentuje to wystawioną na jego nazwisko fakturą.

Do wypełnionego przez stronę wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

W przypadku faktur prognozowych podstawą ubiegania się o wypłatę refundacji jest wystawiona faktura rozliczeniowa, którą wraz z potwierdzeniem zapłaty należy złożyć wraz z wnioskiem w terminie nie dłuższym niż 30 dni liczonych od daty wystawienia.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2.100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego*,
  • 1.500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego** .

*gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca,

**gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku i obowiązuje przez cały okres obowiązywania w/w refundacji, bez względu na zmianę roku podatkowego.

Aby uzyskać refundację podatku VAT należy korzystać z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania.  Fakt ten musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Refundacja VAT nie przysługuje osobom, które wykorzystują gaz np. tylko w kuchni, do gotowania lub do podgrzewania gazem wody użytkowej!

W przypadku złożenia wniosku o refundację po raz pierwszy w okresie:

  • od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
  • od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

W formie papierowej wnioski są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie, ul. Gdańska 17, I piętro, w pokojach 134 i 135 od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00-14:00

Istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej przez ePUAP (wniosek należy opatrzyć podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

Wniosek o refundację podatku VAT za opłaconą fakturę za gaz za grudzień 2023 r. należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (sejm.gov.pl)

Skip to content