Projekt “Zdrowe Relacje – Zgodna Rodzina”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje, że na terenie miasta Gubina realizowany jest projekt “Zdrowe Relacje – Zgodna Rodzina”.

W/w projekt ma na celu poprawę funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy i zapobieganie przemocy w rejonie transgranicznym i stworzenie platformy koordynowanych działań w tym zakresie. Projekt realizowany będzie w 2023 r.

Na realizację tego celu samorząd miejski otrzymał środki o wartości 1.299.200 zł z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Jego działaniami objęci  zostaną mieszkańcy miasta.

Realizacja w/w projektu zakłada:

  • powstanie kompleksowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz stworzenie  sieci wsparcia złożonej ze specjalistów różnych placówek miejskich i samorządowych, na różnych poziomach,
  • wprowadzenie innowacyjnej metody pomocy zdalnej dla osób w kryzysie poprzez prowadzenie telefonicznego wsparcia osobom znajdujących się w sytuacji kryzysowej , doświadczających przemocy domowej,
  • organizację warsztatów budowania pozytywnych relacji w rodzinie i kontrolowania emocji dla mieszkańców miasta,
  • organizację warsztatów z samoobrony dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy,
  • organizację szkoleń dla pracowników placówek miejskich i samorządowych, aby jeszcze efektywniej udzielać wsparcia osobom tego potrzebującym,
  • w dalszej fazie realizacji projektu organizację warsztatów szkoleniowych dla rodziców w zakresie komunikacji i budowania relacji oraz warsztaty wspierające rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem oraz poszukujące szczegółowych informacji zapraszamy na stronę http://www.zdrowerelacje.gubin.pl/

Skip to content