Projekt “Zdrowe Relacje – Zgodna Rodzina” Warsztaty dla rodziców

Mieszkańcy Gubina zainteresowani udziałem w warsztatach dla rodziców proszeni są o zgłaszanie chęci uczestnictwa telefonicznie: 68 455 81 00 (sekretariat Urzędu Miejskiego w Gubinie), osobiście w Urzędzie Miejskim (ul. Piastowska 24) lub mailowo: zdrowerelacje@gubin.pl.

Tematyka warsztatów to przede wszystkim komunikacja i budowanie prawidłowych relacji w rodzinie, które zmniejszają ryzyko wystąpienia przemocy oraz pozwalają nauczyć się mechanizmów rozwiązywania konfliktów rodzicielskich w aspekcie psychologicznym i prawnym.

W ramach działań projektowych zaplanowano 200 godzin warsztatów, gdzie rodzice zapoznają się z tematyką komunikacji, budowania relacji, zagrożeń związanych z bullyingiem.

Dla rodziców osób niepełnosprawnych lub neuroatypowych zostaną przeprowadzone zdalne warsztaty (20 godzin dydaktycznych) i konsultacje indywidualne (40 godzin). Tematyka tego modułu to: wczesne rozpoznawanie nieprawidłowości w rozwju dziecka, wymagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością lub neuroatypowego, podstawy prawne wychowania i opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnościami i neuroatypowego oraz doskonalenie umiejętności budowania kontaktu z dzieckiem chorym oraz jego relacji z otoczeniem społecznym, celem skutecznego wspierania rozwoju.

W tym module 120 godzin dydaktycznych (45 minut) będzie przeznaczonych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a kolejne 80 dla wszystkich zainteresowanych rodziców. Oczywiście uczestnicy zostaną podzieleni na kilku lub kilkunastoosobowe grupy.

Planuje się również zorganizowanie w formie zdalnej warsztatów i spotkań edukacyjnych z zakresu prawidłowej komunikacji, budowania prawidłowych relacji i umiejętności stawiania granic dla kobiet.

W tym zakresie przewidziano dwa moduły: zdalne warsztaty i grupy wsparcia dla kobiet objętych działaniami Niebieskiej Karty oraz oddziaływaniami sądowej kurateli rodzinnej, a także warsztaty dla wszystkich zainteresowanych kobiet potencjalnie zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej. Uczestnicy zajmą się takimi kwestiami jak: praktyczna wiedza w zakresie ochrony prawnej przed przemocą w rodzinie i ze względu na płeć, trening zmiany zachowań, praca z uczuciami i przekonaniami, umiejętności asertywne w relacjach i sytuacjach ryzykownych oraz rozwijanie własnych zasobów i potencjału.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do skorzystania z oferty.

Skip to content