Programy realizowane w 2023 roku

 1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje, że Gmina Gubin o statusie miejskim w 2023 r. realizowała Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu był art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U.2023.647 t.j.).

Głównym celem Programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia, poprzez zapewnienie usługi asystencji osobistej polegającej na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czas trwania Programu: 08.03.2023 r. – 31.12.2023 r.

Całkowita wartość dofinansowania wyniosła: 136.128,00 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” był skierowany do:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
 • znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności polegały na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

2. Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje, że Gmina Gubin o statusie miejskim realizowała w 2023 r. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program finansowany był ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt zadania: 5.304,58 zł.

Program kierowany był do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagali wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym zadaniem opieki wytchnieniowej było odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, dysponowały czasem dla siebie, który mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W 2023 r. z opieki wytchnieniowej skorzystała 1 osoba.

3. Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok

Gmina Gubin o statusie miejskim  za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie w 2023 r. realizowała program osłonowy w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Całkowity koszt zadania:  15.180,63 zł

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 10.000 zł

Program skierowany był do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” gwarantowała szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu Seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwalała na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia niebezpiecznych incydentów w miejscu zamieszkania. W 2023 r. za pośrednictwem opaski wysłano 174 alarmy SOS, w tym: 172 zakończyły się udzieleniem wsparcia przez telefon lub powiadomieniem osoby z otoczenia, w 2 przypadkach interweniowały służby ratunkowe.

Z programu z 2023 r. skorzystało 31 osób.

4. Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gmina Gubin o statusie miejskim za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie realizowała w 2023 r. wieloletni program rządowy w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 –  finansowany ze środków budżetu państwa

Całkowity koszt zadania:  309.034,43 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 243.348,49 zł

Udział własny gminy w finansowaniu zadania: 65.685,94 zł.

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” było zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Program miał na celu  wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W 2023 r. z Programu skorzystało ogółem 244 osób i rodzin, w jego ramach z bezpłatnych posiłków w przedszkolach i szkołach skorzystało 91 dzieci i młodzieży, z posiłków w Domu Dziennego Pobytu 9 osób, natomiast 112 osobom i rodzinom przyznano świadczenie pieniężne na zakup żywności w formie zasiłku celowego.

Skip to content