Program osłonowy “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Gmina Gubin o statusie miejskim za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie realizuje w 2024 r. wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028 –  finansowany ze środków budżetu państwa

Całkowity koszt zadania:  287.715,00 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 210.000,00 zł

Udział własny gminy w finansowaniu zadania: 75.715,00 zł.

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” było zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Program miał na celu  wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Skip to content