Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim poszukuje wolontariuszy

Wolontariat to dobrowolne, świadome i niezarobkowe wspieranie własną pracą wybranej przez siebie pozytywnej inicjatywy. Wolontariusze wspomagają działania, dzięki którym świat staje się lepszym miejscem do życia, oraz dzięki czemu stajemy się bardziej wrażliwymi, ludzkimi i pomocnymi wobec siebie nawzajem.

Kto może zostać wolontariuszem.

  • osoba niepełnoletnia (wymagana zgoda rodziców/opiekunów prawnych),
  • osoba pełnoletnia – w tym uczeń/ student,

Wolontariuszem (zgodnie z ustawą) nie może zostać osoba, która jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a także ta, która ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską. Osoba chcąca zostać wolontariuszem nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wolontariusz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony).

Podstawy prawne współpracy z wolontariuszami

  1. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz 239 z późn. zm.), a w szczególności jej dział III Wolontariat. 
  2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.. Dz. U. z 2015r. poz. 163    z późn. zm.) 

Informacja

Kandydaci na wolontariuszy są przygotowywani przez pracowników PCPR do zadań, które będą wykonywać. Przechodzą szkolenie dotyczące wolontariatu i jego formalno-prawnych aspektów a także wprowadzani są przez koordynatorów  rodzinnej pieczy zastępczej w specyfikę funkcjonowania rodzin zastępczych.

Oferujemy rożne formy wolontariatu – zarówno działania długoterminowe, takie jak pomoc

w opiece nad dziećmi, organizowaniu im czasu wolnego czy odrabianiu lekcji, oraz doraźne np. pomoc przy organizowaniu imprez okolicznościowych.. Biorąc udział w wolontariacie długoterminowym wolontariusze udają się do rodzin zastępczych kilka razy w m-cu, w miarę swoich możliwości. Wspierają rodziny zastępcze, pomagają w opiece nad nieletnimi podopiecznymi organizując im czas wolny (zabawa, czytanie, spacery, wyjścia na plac zabaw, itp.) dając tym samym opiekunom chwilę czasu wolnego.

Wolontariusze wprowadzani są do rodziny zastępczej przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatorzy pomagają w zaklimatyzowaniu się i utrzymują stały kontakt z każdym z wolontariuszy.

Do pracy w ramach wolontariatu zapraszamy każdego kto lubi przebywać z dziećmi , chce im pomagać oraz dysponuje wolnym czasem, którym chciałby podzielić się z innymi!

Jak zostać wolontariuszem w PCPR w Krośnie Odrzańskim.

Ofertę współpracy kierujemy  zwłaszcza do tych, którzy chcieliby pomagać rodzinom zastępczym i dzieciom w nich umieszczonym. 

Należy wypełnić formularz dostępny na naszej stronie internetowej i złożyć go w sekretariacie naszej instytucji, a następnie zaczekać na kontakt i rozmowę wstępną z opiekunem wolontariatu, która pozwoli dopasować predyspozycje danej osoby do aktualnych potrzeb dzieci, rodzin lub instytucji. Może zdarzyć się, że opiekun wolontariatu będzie wymagał potwierdzenia swoich kwalifikacji i umiejętności stosownymi dokumentami.

Wolontariusze podpisują z instytucją porozumienie wolontariackie, które określa zasady obopólnej współpracy. Ponadto dokumentują przebieg swojej pracy wolontariackiej za pomocą kart dostępnych na naszej stronie internetowej, które co miesiąc dostarczają do PCPR-u. Wolontariusze pozostają w stałym kontakcie z opiekunem wolontariatu. Mogą korzystać z pomocy i wsparcia specjalistów zatrudnionych w instytucji, w szczególnie koordynatora danej rodziny zastępczej oraz zatrudnionych psychologów. Więcej informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu 68 383 0202 wew. 208, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim , ul. Piastów 10B  pokój 020  w godz. od 7.30 do 15.00.

Skip to content