Rodzaje świadczeń

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa wspierającą osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, oferując pomoc w formie świadczeń:

1. Pieniężnych:

Zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny celowy, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

2. Niepieniężnych:

Zapewnienie  schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, sprawienie  pogrzebu, praca socjalna

Skip to content