Informacje ogólne

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa wspierającą osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, oferując pomoc w formie świadczeń:

1. Pieniężnych:

Zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny celowy, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

2. Niepieniężnych:

Zapewnienie  schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, sprawienie  pogrzebu, praca socjalna.

Pomocy społecznej udziela się  na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Komu przysługuje pomoc?

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają jednocześnie dwa warunki określone w ustawie

Trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z:

 • ubóstwem
 • sieroctwem
 • bezdomnością
 • bezrobociem
 • niepełnosprawnością
 • długotrwałą lub ciężką chorobą
 • przemocą w rodzinie
 • potrzebą ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudnością w integracji  cudzoziemców, którzy  uzyskali  w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • trudnością w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmem lub narkomanią
 • zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową
 • klęską żywiołową lub ekologiczną

Drugi  – miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc społeczną nie może być większy od kwoty określonej w ustawie – tj. od kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe:

776 zł  dochód   netto dla osoby samotnie gospodarującej

600 zł  dochód  netto  na osobę w rodzinie

Na dochód składa się: wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, świadczenia  rentowe i emerytalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i  świadczenia opiekuńcze, otrzymywane alimenty, dodatek mieszkaniowy.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Tryb przyznawania świadczeń: 

•  złożenie  wniosku o udzielenie pomocy

•  przeprowadzenie przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku wywiadu  środowiskowego  w miejscu zamieszkania  w celu ustalenia aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej

•  przyznanie pomocy w formie decyzji administracyjnej w ciągu 30 dni  od złożenia wniosku.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

 

                                                      WAŻNE !

 • Procedurę przyznania pomocy rozpoczyna przeprowadzenie przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej lub na jego aktualizację przez osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (art. 107.4a u.o p.s. z dn.12.marca 2004r).

 • W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych – może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie niepieniężnej (art.11.1 u.o p.s. z dn.12.marca 2004r).

 • Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, np. odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną, nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną – mogą stanowić podstawę do ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, odmowy przyznania świadczenia lub wstrzymania świadczeń z pomocy społecznej (art.11.2. u.o p.s. z dn.12.marca 2004r).

Skip to content