Kryteria przyznawania świadczeń

Komu przysługuje pomoc?

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają jednocześnie dwa warunki określone w ustawie

Trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z:

 • ubóstwem
 • sieroctwem
 • bezdomnością
 • bezrobociem
 • niepełnosprawnością
 • długotrwałą lub ciężką chorobą
 • przemocą w rodzinie
 • potrzebą ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudnością w integracji  cudzoziemców, którzy  uzyskali  w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • trudnością w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmem lub narkomanią
 • zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową
 • klęską żywiołową lub ekologiczną

Drugi  – miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc społeczną nie może być większy od kwoty określonej w ustawie – tj. od kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe:

 • 776 zł  dochód   netto dla osoby samotnie gospodarującej
 • 600 zł  dochód  netto  na osobę w rodzinie

Na dochód składa się: wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, świadczenia  rentowe i emerytalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i  świadczenia opiekuńcze, otrzymywane alimenty, dodatek mieszkaniowy.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Skip to content