Opiekun prawny poszukiwany

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie poszukuje kandydatów na opiekuna prawnego dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych

Osoby zainteresowane sprawowaniem tej funkcji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie, ul. Gdańska 17, pok. 109, w godzinach od 7:00 do 15:00

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

  • posiadać obywatelstwa polskie,
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego,
  • nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • mieć nieposzlakowaną opinię.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
  2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
  4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.Dz. U. z 2015 r. poz. 2082. z późn. zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Ubezwłasnowolnienie całkowite przenosi prawo do podejmowania czynności prawnych na opiekuna, ponieważ wszelkie podjęte przez ubezwłasnowolnionego czynności są całkowicie nieważne.

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Zadaniem opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, jego zadaniem jest dochodzenie dla niego odpowiednich świadczeń. Rolą opiekuna prawnego jest zadbanie, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, aby sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób.  Wbrew obiegowej opinii do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Czynności wykonywane w ramach opieki powinny być wykonywane z należytą starannością. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu.

Praca opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej podlega nadzorowi sądu rodzinnego. Opiekun powinien terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

Ustanowienie opiekuna następuje postanowieniem sądu rodzinnego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień. Sąd rodzinny przyznaje, na żądanie opiekuna, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej (art. 18 u. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest wypłacane za sprawowanie opieki.

Skip to content