Ogłoszenie o pracy

Ogłoszenie: Inspektor

 

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. kadr i administracji

Termin składania dokumentów: 2023-11-10, do godziny 14:00:00

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie średnie, preferowane wyższe,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) umiejętność obsługi komputera (program Word, Exel, poczta elektroniczna, umiejętność korzystania z zasobów internetowych),

7) wymagany minimum roczny staż pracy,

8) preferowane doświadczenie pracy w administracji,

9) podstawowa znajomość przepisów z zakresu:

– Kodeks pracy

– ustawy o pracownikach samorządowych

– ustawy Prawo zamówień publicznych

b. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

2) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,

3) wysoka kultura osobista,

4) komunikatywność,

5) obowiązkowość, dobra organizacja pracy, samodzielność, terminowość,

6) odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

7) umiejętność pracy pod presją czasu,

8) gotowość podnoszenia kwalifikacji,

9) bardzo dobra umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie wszelkich spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym:

    – wydawanie zaświadczeń z zakresu pracy, legitymacji służbowych,

    – prowadzenie akt osobowych pracowników, list obecności, rocznej ewidencji czasu pracy,

    – prowadzenie spraw dotyczących nagród, dodatków stażowych i innych dodatków dla

      pracowników,

    – prowadzenie spraw dotyczących badań okresowych, szkoleń, spraw rentowych i emerytalnych

      pracowników,

    – ewidencjonowanie i rozliczanie wyjść służbowych pracowników.

2) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej odnośnie zatrudnienia i czasu pracy,

3) zaopatrzenie w materiały, druki, formularze, środki rzeczowe i techniczne pracowników,

4) prowadzenie dziennika korespondencji

5) zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do ubezpieczenia ZUS w programie PŁATNIK,

6) ewidencjonowanie i rozliczanie korespondencji przekazywanej gońcowi,

7) opisywanie faktur dotyczących umów zawartych z kontrahentami, zakupów materiałów itp.

8) obsługa strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

9) obsługa BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

10) zamawianie i prowadzenie ewidencji pieczątek dla pracowników,

11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej Pracowniczych Planów Kapitałowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie, który nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów),
 2. stanowisko zlokalizowane na piętrze budynku,
 3. stanowisko nie jest narażone na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 5. umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika,
 6. planowany termin zatrudnienia: grudzień 2023r. / styczeń 2024r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

więcej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany własnoręcznie życiorys zawodowy (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 4. podpisany własnoręcznie list motywacyjny zawierający uzasadnienie złożenia oferty,
 5. podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
 7. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 9. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 10. podpisane własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2023-11-10, godz. 14:00

b. Sposób:

Wymagane dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem “Nabór na zastępstwo –  na wolne Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Administracji”.

c. Miejsce:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie ul. Gdańska 17, pokój nr 112 lub drogą pocztową do dnia 10 listopada 2023r. do godziny 14:00 (decyduje data stempla pocztowego) na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rekrutacji.

Skip to content