Ogłoszenie o pracy

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Data udostępnienia: 2023-08-03

Ogłoszono dnia: 2023-08-03 przez Annę Kowalak

Termin składania dokumentów: 2023-08-18, do godziny 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2023

Zlecający: Kierownik MOPS Anna Kowalak

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) umiejętność obsługi komputera (program Word, Exel, poczta elektroniczna, umiejętność korzystania z zasobów internetowych),

7) co najmniej roczny staż pracy,

8) preferowane doświadczenie pracy w administracji,

9) podstawowa znajomość przepisów z zakresu:

                -ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

                -ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 16)

-kodeksu postępowania administracyjnego

b. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych

2) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych i formułowania wniosków,

3) wysoka kultura osobista,

4) komunikatywność,

5) obowiązkowość, dobra organizacja pracy, samodzielność,

6) odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

7) umiejętność pracy pod presją czasu,

8) bardzo dobra umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. bieżąca obsługa klientów (wydawanie druków, udzielanie informacji),
 2. przyjmowanie i weryfikacja wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych i opiekuńczych
 3. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,
 4. wprowadzanie wniosków do systemu informatycznego,
 5. sporządzanie decyzji administracyjnych,
 6. sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych i opiekuńczych ,
 7. prowadzenie postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych i opiekuńczych
 8. prowadzenie spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie, który nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów),
 2. stanowisko zlokalizowane na piętrze budynku,
 3. stanowisko nie jest narażone na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 5. planowany termin zatrudnienia: wrzesień 2023 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

więcej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany własnoręcznie życiorys zawodowy (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 4. podpisany własnoręcznie list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
 5. podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
 7. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 9. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 10. podpisane własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2023-08-18, godz. 14:00

b. Sposób:

Wymagane dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem “Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych”.

c. Miejsce:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie ul. Gdańska 17, pokój nr 112 lub drogą pocztową do dnia 18 sierpnia 2023r. do godziny 14:00 (decyduje data stempla pocztowego) na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rekrutacji.

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530).

https://bip.wrota.lubuskie.pl/mops_gubin/wakaty/8/27/Podinspektor/

Skip to content