Ogłoszenie o pracy

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Termin składania dokumentów: 2023-08-18, do godziny 14:00:00

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie średnie, preferowane wyższe administracyjne lub prawnicze,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) umiejętność obsługi komputera (program Word, Exel, poczta elektroniczna, umiejętność korzystania z zasobów internetowych),

7) wymagany minimum roczny staż pracy,

8) preferowane doświadczenie pracy w administracji,

9) podstawowa znajomość przepisów z zakresu:

-ustawy o pomocy społecznej

-kodeksu postępowania administracyjnego

b. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

2) umiejętność opracowywania analiz, raportów i sprawozdań,

2) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych i formułowania wniosków,

3) wysoka kultura osobista,

4) komunikatywność,

5) obowiązkowość, dobra organizacja pracy, samodzielność,

6) odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

7) umiejętność pracy pod presją czasu,

8) bardzo dobra umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie realizowanych zadań,
 2. przygotowywanie decyzji i dokumentów dotyczących przyznania:

– zasiłków stałych

– zasiłków okresowych

– umieszczenia w domu pomocy społecznej

– świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– wynagrodzenia za sprawowanie opieki

 • sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń.
 • rozliczanie przyznanej pomocy.
 • sporządzanie sprawozdań, analiz i oceny zasobów pomocy społecznej.
 • analiza realizacji budżetu w zakresie wykonywanych zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie, który nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów),
 2. stanowisko zlokalizowane na piętrze budynku,
 3. stanowisko nie jest narażone na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 5. umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika,
 6. planowany termin zatrudnienia: druga połowa września 2023 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

więcej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany własnoręcznie życiorys zawodowy (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 4. podpisany własnoręcznie list motywacyjny zawierający uzasadnienie złożenia oferty,
 5. podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
 7. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 9. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 10. podpisane własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2023-08-18, godz. 14:00

b. Sposób:

Wymagane dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem “Nabór na wolne stanowisko podinspektora”.

c. Miejsce:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie ul. Gdańska 17, pokój nr 112 lub drogą pocztową do dnia 18 sierpnia 2023r. do godziny 14:00 (decyduje data stempla pocztowego) na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rekrutacji.

Skip to content