Ogłoszenie o pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zatrudni

asystenta rodziny

Wymagania niezbędne:

spełnienie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

oraz

a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) posiada obywatelstwo polskie;

e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Mile widziane doświadczenie zawodowe.

W sprawie pracy proszę kontaktować się osobiście z kierownikiem MOPS lub jego zastępcą.

Skip to content