Ogłoszenie o naborze – księgowy

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Finansowo-Księgowy

Data udostępnienia: 2022-05-25

Ogłoszono dnia: 2022-05-25 przez  Teresa Dziedzic

Termin składania dokumentów: 2022-06-06, do godziny 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2022

Zlecający: Kierownik MOPS Teresa Dziedzic

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie średnie, preferowane wyższe,

4) posiadanie 6 miesięcznego stażu pracy w księgowości,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o rachunkowości.

b. Wymagania dodatkowe:
1) zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,

2) umiejętność opracowywania analiz, raportów i sprawozdań,

3) rzetelność, dokładność,

4) wysoka kultura osobista,

5) komunikatywność,

6) dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z klasyfikacją i planem obowiązujących kont.
  2. Sporządzenie poleceń księgowania oraz innych dowodów księgowych.
  3. Wystawianie obciążających not księgowych.
  4. Naliczanie wynagrodzeń pracowników MOPS oraz ich ewidencjonowanie w programie komputerowym.
  5. Prowadzenie kart zasiłkowych oraz kart wynagrodzeń pracowników.
  6. Sporządzanie deklaracji PIT.
  7. Sporządzanie przelewów bankowych w wersji elektronicznej.
  8. Zestawianie danych do sprawozdań finansowych.
  9. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych do GUS.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie, stanowisko zlokalizowane na piętrze budynku; stanowisko nie jest narażone na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy; budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów); praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

więcej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

3) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

4) kwestionariusz osobowy,

5) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1) termin:

2022-06-06, godz. 12:00

2) sposób:

Wymagane dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem “Nabór na wolne stanowisko księgowego”.

3) miejsce:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie ul. Gdańska 17, pokój nr 112 lub drogą pocztową do dnia 6 czerwca 2022r. do godziny 12:00 (decyduje data stempla pocztowego) na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

Ogłoszenie BIP

Skip to content