ARCHIWUM – Ogłoszenie o naborze – Główny księgowy

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Finansowo-Księgowy

Data udostępnienia: 2021-10-25

Ogłoszono dnia: 2021-10-25 przez  Teresa Dziedzic

Termin składania dokumentów: 2021-11-05, do godziny 12:00:00

Nr ogłoszenia: 7/2021

Zlecający: Kierownik MOPS Teresa Dziedzic

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie – należy spełnić jeden z poniższych warunków:

 1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 2. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 3. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych.

b. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność opracowywania analiz, raportów i sprawozdań,

2) wysoka kultura osobista,

3) komunikatywność,

4) zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,

5) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,

6) dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych.
 3. Wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Wykonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki.
 5. Kierowanie Działem Finansowo-Księgowym oraz nadzorowanie całokształtu działalności z zakresu rachunkowości przez poszczególne Działy Ośrodka.
 6. Opracowywanie projektów planów finansowych jednostki i ich zmian.
 7. Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu Ośrodka i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej.
 8. Wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej, w szczególności dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, zaciągania i realizacji zobowiązań.
 9. Dokonywanie bieżącej analizy wykonywania planów finansowych i bieżące informowanie kierownika o stopniu realizacji dochodów i wydatków.
 10. Rozliczanie środków finansowych z przekazanych dotacji.
 11. Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych.
 12. Nadzór nad prawidłowością umów zawieranych przez Ośrodek pod względem finansowym.
 13. Znajomość zasad sporządzania listy płac, naliczania podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne od należności objętych listą płac oraz przelewanie ich na odpowiednie konta ZUS-u, Urzędu Skarbowego.
 14. Rozliczanie, księgowanie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji cząstkowych VAT-7.
 15. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 16. Nadzór nad realizacją uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza i Kierownika w zakresie spraw finansowych.
 17. Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie, stanowisko zlokalizowane na piętrze budynku; stanowisko nie jest narażone na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy; budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów); praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

więcej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

3) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

4) kwestionariusz osobowy,

5) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1) termin:

2021-11-05, godz. 12:00

2) sposób:

Wymagane dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem “Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego”.

3) miejsce:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie ul. Gdańska 17, pokój nr 112 lub drogą pocztową do dnia 5 listopada 2021r. do godziny 12:00 (decyduje data stempla pocztowego) na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

Ogłoszenie BIP

Skip to content