O Nas

UCHWAŁA NR XXI.118.2012 
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 26 stycznia 2012 r.
 w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gubinie

 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 piet 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się-Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gubinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIV/411/2006 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXI. 118.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Statut Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gubinie

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zwany w dalszej części statutu “Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną na podstawie uchwały Nr XII/51/90 Miejskiej Rady Narodowej w Gubinie z dnia 20 luty 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.

§2. Ośrodek działa na podstawie niniejszego statutu oraz obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1)  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
2)  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz 1362 ze zmianami),
3)  ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z2006r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami),
4)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami),
5)  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami),
6)  ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z2009r. Nr 1, poz. 7 ze zmianami),
7)  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami),
8)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
9)  ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zmianami).

§ 3. 1. Siedzibą Ośrodka i obszarem jego działania jest miasto Gubin.
2.  Ośrodek nie ma osobowości prawnej.
3.  Wierzytelności i zobowiązania Ośrodka są wierzytelnościami i zobowiązaniami gminy Gubin o statusie miejskim.
4.  Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Miasta.

§ 4. Ośrodek używa pieczątki o treści “Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej” 

Rozdział II.

Cele i zadania Ośrodka

§5.1. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
2.  Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
3. Zakres działania Ośrodka określają: 
1) ustawy i akty wykonawcze do ustaw,
2) uchwały Rady Miejskiej w Gubinie oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta.

§ 6. Ośrodek realizując zadania wskazane w§ 5 współpracuje w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział III.

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 7.1. Ośrodkiem kieruje kierownik zatrudniany przez Burmistrza Miasta.
2. Kierownik kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz działając jednoosobowo, na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.
3. Kierownik jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów prawa pracy.
4. Kierownik Ośrodka może powołać swojego zastępcę. Zastępca wykonuje zadania powierzone mu przez Kierownika zgodnie zjego wskazówkami i poleceniami. Zastępca Kierownika jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę i zwalniany przez Kierownika Ośrodka.
5. Sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej są załatwiane prze Kierownika na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta.

§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika.

Rozdział IV. Gospodarka finansowa

§ 9. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową gminy i prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową na podstawie odrębnych przepisów.
2.  Ośrodek może posiadać rachunek dochodów własnych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy sporządzony przez kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta.
4. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych z budżetu miasta, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu.
5.  Oświadczenie woli w sprawach majątkowych wymaga kontrasygnaty Głównego Księgowego Ośrodka.

§ 10. Działalność Ośrodka oraz koszty związane zjego utrzymaniem finansowane są z budżetu gminy oraz budżetu Państwa.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.


Załącznik
do Zarządzenia Nr 4.2015
kierownika MOPS w Gubinie
z dnia 31 marca 2015r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GUBINIE

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka.

§ 2.  1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową  gminy miejskiej Gubin, nie posiadający osobowości prawnej.

2.  Ośrodek realizuje zadania gminy oraz zlecone gminie w  zakresie  pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz inne zadania przekazane przez Burmistrza lub Radę Miejską w Gubinie.

Rozdział II. Zasady kierowania Ośrodkiem.

§ 3. 1.  Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz  Kierownik.

2. Kierownik kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Zastępcy kierownika i Głównego księgowego.

§ 4. 1.  Kierownik wykonuje zadania według właściwości rzeczowej i miejscowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej w Gubinie, zarządzeń i ustaleń Burmistrza Miasta Gubina.

2. Kierownik wydaje akty prawne w formie przewidzianej prawem w zakresie posiadanych kompetencji.

§ 5. 1.  Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

2.  Kierownik załatwia sprawy z zakresu administracji publicznej i wydaje decyzje administracyjne zgodnie z upoważnieniami Burmistrza Miasta.

3.  Kierownik wykonuje zadania w ramach pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez Burmistrza.

4.  Kierownik organizuje, koordynuje, nadzoruje przebieg realizowanych zadań Ośrodka.

5.  Kierownik odpowiada za stan bezpieczeństwa i  higieny pracy, zabezpieczenia mienia,
 ład i porządek w kierowanej jednostce.

6.  Kierownik przedstawia Radzie, coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz wspierania rodziny.

Rozdział III. Organizacja wewnętrzna Ośrodka.

§ 6.1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą komórki organizacyjne: Działy oraz samodzielne stanowiska pracy.

2.  Schemat organizacyjny Ośrodka  stanowi integralną część Regulaminu.

§ 7. W celu zapewnienia realizacji zadań o istotnym znaczeniu dla Ośrodka kierownik może
powołać zespół zadaniowy, konsultacyjny lub projektowy.

§ 8. 1. W skład Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy o następujących nazwach i symbolach:

1) Dział  Środowiskowy  –  ŚR

2) Dział  Świadczeń Pomocy Społecznej  –  PS

3) Dział  Świadczeń Rodzinnych  –  ŚRO

4) Dział Finansowo – Księgowy  –  FK

5) Dział Asystentów Rodziny  –  AR

6) Samodzielne Stanowisko ds. Funduszu Alimentacyjnego  –  FA

7) Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Administracji  – KA

8) Dom Dziennego Pobytu  –  DDP

2.  Pracą Działu Środowiskowego oraz Świadczeń Pomocy Społecznej kieruje bezpośrednio – Zastępca kierownika Ośrodka.

3.  Pracą Działu Finansowo – Księgowego kieruje bezpośrednio – Główny księgowy.

4.  Pracą pozostałych komórek kieruje bezpośrednio Kierownik jednostki.

5.  W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni Zastępca Kierownika lub inny wyznaczony pracownik przez Kierownika.

6.  Kierownik Ośrodka może wyznaczyć w Działach Koordynatorów.

Rozdział IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych Ośrodka.

§ 9. Kierownik, Zastępca kierownika,  Główny księgowy odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie podległych  komórek organizacyjnych należyte wykonywanie powierzonych zadań, a w szczególności za:

1) terminowe, rzetelne i zgodne z prawem załatwianie spraw,

2) gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem, zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami określonymi przez Radę, Burmistrza i Kierownika,

3) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w Ośrodku, przepisów bhp i ppoż.,

4) nadzorowanie  ochrony danych osobowych oraz ochrony  informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej,

5) usprawnianie organizacji, metod i form pracy,

6) opracowywanie procedur załatwiania poszczególnych spraw,

7) podnoszenie jakości świadczonych usług przez komórki organizacyjne.

§ 10.  Do wspólnych zadań  komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów oraz realizacja uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,

2) opracowywanie wniosków do projektu budżetu Miasta  oraz realizacja zadań ujętych w budżecie,

3) opracowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady,

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

5) przygotowywanie spraw do wykonania  czynności egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,

6) kompetentna i sprawna obsługa interesantów,

7) ochrona danych osobowych oraz zapewnienie dostępu do informacji publicznej,

8) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych,

9) kontrola realizacji zadań,

10) przygotowywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań,

11)  udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

12) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

13) rozwijanie istniejących i nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

14) dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
 z pomocy społecznej oraz inne wynikające z zakresu działania komórki organizacyjnej,

15) podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych oraz lokalnych programów pomocy społecznej zgodnie
z właściwością,

16) stosowanie instrukcji kancelaryjnej,

17) prowadzenie archiwizacji dokumentów,

18) stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych,

19) ponoszenie odpowiedzialności za wykonaną pracę,

20)  współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w toku realizacji zadań.

§ 11.  Do właściwości merytorycznej poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka należą sprawy mieszczące się w zakresie powierzonych zadań.

§ 12. Dział Środowiskowy wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

1) realizacji działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

2) organizacji środowiskowych form pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia,

3) współpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami i podmiotami działającymi
w obszarze pomocy społecznej,

4) przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,

5) opracowywania i wdrażania programów i projektów ukierunkowanych na pomoc osobom i rodzinom w środowisku, ze szczególnym naciskiem na grupy osób zagrożonych ubóstwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym,

6) pracy socjalnej,

7) profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

8) prowadzenia postępowań w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej,

9) realizacji świadczeń pieniężnych, usług i świadczeń w naturze,

10) prowadzenia postępowań związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej
 i lokalnych ośrodków wsparcia,

11) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie powierzonych zadań, w tym wykonywanie czynności związanych z postępowaniami odwoławczymi.

12) współdziałania z innymi instytucjami zajmującymi się dzieckiem i rodziną,

13) powoływanie grupy roboczej w ramach Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 13.  Dział Świadczeń Pomocy Społecznej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

1)  realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,

2) przygotowywania projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych świadczeń z pomocy społecznej,

3) koordynacji realizacji świadczeń z pomocy społecznej,

4)sporządzania statystycznych zestawień wydawanych decyzji administracyjnych oraz przygotowanie do finansowej realizacji,

5) prowadzenia rejestru wydawanych decyzji,

6) przygotowywania należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłaty zasiłków stałych,

7)  prowadzenia postępowań w sprawach wniesionych odwołań.

§ 14. Dział Świadczeń Rodzinnych wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

1) prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych,

2) ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i ich wypłacanie,

3) koordynacji realizacji świadczeń rodzinnych,

4) przygotowywania projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych świadczeń rodzinnych,

5) przygotowywania należnych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych,

6) prowadzenia rejestrów składanych wniosków oraz wydawanych decyzji,

7) prowadzenia postępowań w sprawach wniesionych odwołań,

8) sporządzania statystycznych zestawień wydawanych decyzji administracyjnych oraz przygotowanie do finansowej realizacji.

§ 15. Dział Finansowo – Księgowy wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

1) opracowania projektów dokumentacji opisującej przyjęte przez Ośrodek zasady rachunkowości i zasady obiegu dokumentów finansowo-księgowych celem zatwierdzenia przez Kierownika,

2) opracowania projektów rocznych planów finansowych w oparciu o informacje o planowanej wysokości wydatków podanych przez osoby odpowiedzialne w komórkach organizacyjnych,

3) dostosowania projektów, o których mowa w pkt 2, do projektu uchwały budżetowej na każdy rok budżetowy w zakresie wydatków budżetowych oraz dokonywanie zmian
w zatwierdzonych planach finansowych w oparciu o uchwały Rady lub zarządzenia Burmistrza,

4) prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania kontroli wstępnej, zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5) sporządzania innych sprawozdań związanych z realizacją zadań Ośrodka,

6) przeprowadzania analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu miasta
i innych będących w dyspozycji Ośrodka,

7) dekretowania dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont,

8) dokonywania terminowej zapłaty faktur i rachunków oraz wszelkich innych zobowiązań,

9) prowadzenia spraw związanych z obsługą kasy Ośrodka poprzez wykonywanie wszelkich operacji gotówkowych ,  zgodnie z instrukcją kasową,

10) wystawiania czeków gotówkowych dla kasjera oraz prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania: książeczek czekowych i kwitariuszy przyjętych wpłat,

11) sporządzania i rozliczania wynagrodzenia pracowników oraz sporządzania innych dokumentów związanych z wynagrodzeniem,

12) dokonywania przelewów z rachunku bankowego Ośrodka,

13) bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

14) prowadzenia zapisów na kontach księgowych oraz przygotowania informacji
 i uzgadniania danych koniecznych do sporządzenia sprawozdawczości,

15) prowadzenia zapisów księgowych środków zaangażowanych w Ośrodku,

16) prowadzenia ewidencji i rozliczeń rozrachunków dotyczących należności i zobowiązań,

17) prowadzenia nadzoru nad należnościami Ośrodka, uzgadniania z komórkami organizacyjnymi czynności zmierzających do wyegzekwowania należności od dłużników,

18) prowadzenia ewidencji analitycznej  środków trwałych oraz wyposażenia Ośrodka,

19) sporządzania deklaracji rozliczeń do ZUS dla osób pobierających zasiłki oraz inne świadczenia przewidziane ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych,

20) współpracy  z bankiem, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami,

21) sporządzania bilansu rocznego.

§ 16.  Dział Asystentów Rodziny wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

1) zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu swoich funkcji,

2) analizowania sytuacji rodzin będących w kryzysie,

3) przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,

4) pomocy i opieki wychowania dzieci oraz pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

5) wydawania opinii o rodzinie i jej członkach na wniosek sądu lub innych uprawnionych organów,

6) opracowywania i realizacji indywidualnych planów pomocy rodzinie we współpracy
z członkami rodziny oraz pracownikiem socjalnym,

7) wspierania aktywności społecznej rodzin,

8) podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

9) dokonywania okresowej oceny sytuacji rodziny,

10) monitorowania funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

11) opracowania i koordynacji realizacji 3 – letniego gminnego programu wspierania rodziny.

§ 17. Samodzielne Stanowisko ds. Funduszu Alimentacyjnego wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

1) prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

2) ustalania uprawnień  do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3) koordynacji realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4) przygotowywania projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych świadczeń alimentacyjnych,

5) przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi,

6) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,

7) prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych,

8) należne rozliczanie dłużników alimentacyjnych z podziałem wynikającym zgodnie
 z przepisem ustawy,

9) prowadzenia rejestrów składanych wniosków oraz wydawanych decyzji,

10) prowadzenia postępowań w sprawach wniesionych odwołań,

11) sporządzania statystycznych zestawień wydawanych decyzji administracyjnych oraz  przygotowanie do finansowej realizacji.

§ 18. Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i Administracji wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

1) prowadzenia akt osobowych pracowników,

2) prowadzenia  zamówień publicznych Ośrodka oraz działalności administracyjnej i gospodarczej,

3) prowadzenia spraw bhp i p.poż.

4) prowadzenia spraw dotyczących badań okresowych pracowników,

5) prowadzenia spraw rentowych i emerytalnych pracowników Ośrodka,

6) administrowanie siecią komputerową i nadzór nad prawidłowym jej funkcjonowaniem,

7) zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym,

8) gospodarowanie sprzętem i siecią komputerową oraz wdrażanie nowych technik obsługi i przetwarzania danych,

9) prowadzenie strony internetowej Ośrodka oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 19.  Dom Dziennego Pobytu wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

1) zapewnienia całodziennego pobytu osobom zakwalifikowanym do tej formy pomocy,

2) zapewnienia podstawowych świadczeń opiekuńczych i socjalnych,

3) zapewnienia pensjonariuszom 2 posiłków dziennie,

4) zaspokajania potrzeb towarzyskich, rekreacyjno -kulturalnych i  edukacyjnych,

5) ustalania miesięcznej odpłatności za posiłki.

§ 20.  Szczegółowe zadania, zakres zadań i odpowiedzialności  pracowników Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka w zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowniczej.

Rozdział V. Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej.

§ 21. 1. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawuje Kierownik, Zastępca kierownika oraz Główny księgowy.

2. Kontrola ma na celu:

1) ustalić stan faktyczny,

2) zbadać zgodność postępowania pracowników z obowiązującymi przepisami,

3) ocenić efektywność i sprawność funkcjonowania stanowisk pracy w Ośrodku,

4) ustalić przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

Rozdział VI. Funkcjonowanie Ośrodka oraz zasady podpisywania pism i decyzji.

§ 22. Ośrodek działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządności,

2) etyki zawodu pracownika socjalnego,

3) racjonalnego gospodarowania zasobami,

4) jednoosobowego kierownictwa,

5) kontroli wewnętrznej,

6) podziału zadań,

7) wzajemnego współdziałania.

§ 23.  Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Ośrodka określa Regulamin Pracy ustalony zarządzeniem Kierownika.

§ 24. 1.  Kierownik i Zastępca kierownika podpisują pisma i dokumenty zgodnie z zakresem swojego działania oraz decyzje administracyjne zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.

2. W razie nieobecności Kierownika pisma i decyzje podpisuje Zastępca kierownika.

3. W zakresie gospodarki finansowej do podpisywania dokumentów poza Kierownikiem
i  Głównym księgowym upoważniony jest Zastępcą kierownika

§ 25. Postępowanie kancelaryjne w Ośrodku oraz jednolity rzeczowy wykaz akt określa instrukcja kancelaryjna, ustalona  zarządzeniem Kierownika.

Rozdział VII. Pracownicy Ośrodka.

§ 26. Status prawny pracowników Ośrodka określają przepisy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o pomocy społecznej.

§ 27. Pracownicy Ośrodka zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają ocenie według zasad ustalonych przez Kierownika odrębnym zarządzeniem.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.

§ 28. Sprawy nieuregulowane Regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Ośrodka ustala Kierownik zarządzeniami, stosownie do obowiązujących przepisów wyższego rzędu.

§ 29. Zmiana Regulaminu  dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

§ 30. Schemat Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie stanowi integralną część Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.

§ 31. Traci moc Zarządzenie Nr 1.2012 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie z dnia 5 marca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.

Skip to content