Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2023 roku

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gubinie przy ul. Obrońców Pokoju 20 mieści się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej organizowanej przez powiat krośnieński. Punkt czynny jest w każdy czwartek w godz. 08:00 – 12:00 oraz w każdy piątek w godz. 11:00 – 15:00. Rezerwacji terminu można dokonać telefonicznie pod nr 507-025-963, od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30.

Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (zgodnie z z art. 4 ust. 1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2021 poz. 945)). Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz
  przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku
  z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub
  sądowoadministracyjnym, lub
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
  procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
  postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 5. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności
  gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Przy umawianiu wizyt przyjmuje się 1 godzinę na udzielenie jednej porady, zatem umówiona godzina wizyty jest terminem orientacyjnym (może ulec przesunięciu), przy czym kolejność obsługi osób uprawnionych zostanie zachowana.

Informacje na temat kontynuacji w/w przedsięwzięcia w roku 2024 r. dostępne będą na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl, zakładka Informator/Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Skip to content