Nabór do programu “Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie przystępuje do Programu “Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością”- edycja 2024.

            Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osób niepełnosprawnych jako formy ogólnodostępnego wsparcia tych osób w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem usług asystencji osobistej  jest zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego  życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich strefach życia, w tym:

  • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnikami Programu mogą zostać:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej przyznawane są na podstawie uzupełnionej i podpisanej „Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”- edycja 2024. Do Karty Zgłoszenia do Programu należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia wskazane w Karcie Zgłoszenia.

Usługi Asystenta osobistego mogą świadczyćtylko osoby niebędące członkami rodziny uczestnika.

Mogą one zostać wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z zastrzeżeniem, iż kandydat na opiekuna musi posiadać:

  1. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
  2. co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu,
  4. w przypadku świadczenia usług na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 r.ż.: zaświadczenie o niekaralności; informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru; pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Za realizację usługi asystencji osobistej uczestnik nie ponosi odpłatności.

Wypełnione karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 wraz z kompletem wymaganych, wyżej wymienionych dokumentów można składać u pracowników socjalnych MOPS w Gubinie do dnia 8 września 2023r.

Link do Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
Skip to content