Nabór do PROGRAMU “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie kolejny raz przystępuje do Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osób niepełnosprawnych jako formy ogólnodostępnego wsparcia tych osób w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem usług asystencji osobistej  jest zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego  życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku.
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnikami Programu mogą zostać:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi ( posiadającymi orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystencji osobistej przyznawane są na podstawie uzupełnionej i podpisanej „Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023.  Do Karty Zgłoszenia do Programu należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia wskazane w Karcie Zgłoszenia.

Usługi Asystenta osobistego mogą świadczyć tylko osoby niebędące członkami rodziny uczestnika. Mogą one zostać wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z zastrzeżeniem, iż kandydat na opiekuna musi posiadać:

  1. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej lub opiekun osoby starszej, lub opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
  2. co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; oraz
  3. w przypadku świadczenia usług na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16r.ż. : zaświadczenie o niekaralności; informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru; pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8, finansowane ze środków publicznych.

Program będzie realizowany od dnia 01. stycznia 2023r do 31. grudnia 2023r.

Za realizację usługi asystencji osobistej uczestnik nie ponosi odpłatności.

Wypełnione Karty zgłoszenia do Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” wraz z kompletem wymaganych, wyżej wymienionych dokumentów można składać u pracowników socjalnych MOPS Gubin do dnia 07.11.2022roku.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Skip to content