Konieczność złożenia wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie przypomina klientom pobierającym zasiłek rodzinny i dodatki, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie zasiłkowym 2021/2022 o konieczności złożenia wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023.

Wnioski o w/w świadczenia można złożyć osobiście w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie,  przy ul. Gdańskiej 17 w godzinach: od 8:00 do 14:00:

 1. Zasiłek rodzinny i dodatki- pokój 134, tel. 68 4558260
 2. Specjalny zasiłek opiekuńczy – pokój 136, tel. 68 4558159
 3. Fundusz alimentacyjny – pokój 135, 68 4558109

Wnioski można również składać:

 1. elektronicznie za pośrednictwem:
  • portalu EMP@TIA,
  • platformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • bankowości elektronicznej
 2. pisemnie za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego).

Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać w następujących terminach:

 • od 1 lipca wyłącznie w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia również w formie papierowej – na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny.

Aby ułatwić proces składania wniosków prosimy o zabranie ze sobą:

 1. peseli członków rodziny,
 2. danych szkół do których uczęszczają dzieci,
 3. nr rachunku bankowego na który mają wpływać przyznane świadczenia,
 4. w przypadku pobierania w roku bazowym 2021 r. dochodów niepodlegających opodatkowaniu (załącznik ZSR-05) należy zliczyć i wykazać łączną kwotę np. otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, otrzymanych alimentów, stypendiów szkolnych, dochodów uzyskanych z tytułu pracy za granicą itp.
 5. Zaświadczenie od komornika (bądź z Sądu Okręgowego) o bezskutecznej egzekucji alimentów w 2021 r. a w przypadku ubiegania się również o świadczenia z funduszu alimentacyjnego zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji alimentów w 2021 r. oraz dwa miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku o świadczenia z FA,
 6. Inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Terminy wydania decyzji na nowy okres zasiłkowy:

 1. wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 2. wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 3. wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Jednocześnie przypomina się o obowiązku zgłaszania wszelkich zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz alimentacyjnych niezwłocznie po ich zaistnieniu.

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy w przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w szczególności wystąpienia zmiany w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, podjęcia pracy za granicą, osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne.

Niepoinformowanie Organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu.

Skip to content