Raport o stanie zapewnienia dostępności

MINISTERSTWO  FUNDUSZY  I  POLITYKI  REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa


RAPORT  O STANIE  ZAPEWNIANIA  DOSTĘPNOŚCI

PODMIOTU  PUBLICZNEGO             

Nazwa i adres/lokalizacja podmiotu publicznego :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie, ul. Gdańska 17, 66-620 Gubin
        województwo lubuskie, powiat krośnieński, gmina miejska Gubin


Numer identyfikacyjny REGON00609608200000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe:  e-mail: mops@gubin.pl      telefon : 684558156         data: 2021-03-24

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:  wojewody

Dział 1. Dostępność  architektoniczna :

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne?  NIE 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?  – NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?  – NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku  osobie korzystającej z psa asystującego?   TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?  –  NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:

Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie przy ul. Gdańskiej 17 znajduje się na pierwszym piętrze budynku Przychodni. Wejście główne do Przychodni stanowią schody, wejście boczne posiada podjazd z poziomu chodnika dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, którym można dostać się na parter budynku. Brak jest możliwości dostępu wózków inwalidzkich na piętro budynku, tj. do siedziby Ośrodka, z powodu braku  windy.

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, na piętrze posiada jedną toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Parking przed budynkiem głównym jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu – wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.

W Ośrodku nie ma osoby do tłumaczenia języka migowego, konieczność kontaktu za pośrednictwem dedykowanego tłumacza należy zgłaszać z wyprzedzeniem za pomocą podanych sposobów komunikacji.

 
Dział 2. Dostępność  cyfrowa:

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności:
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0
Strona internetowa, dla której podmiot posiada deklarację dostępności:
ID a11y-url   mopsgubin.pl          

ID a11y-status   Częściowa zgodność z UdC

2.  Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:  –   0

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości – zostały opublikowane przez 17.02.2005r lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.                                      

Dział 3. Dostępność informacyjno – komunikacyjna:

 
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny   –  TAK
b. Kontakt korespondencyjny   –  TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych   –   NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych  –  NIE
e. Przesyłanie faksów  –  TAK
f.  Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje
(tłumaczenie online)   –  NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty  –  TAK ( po uprzednim zgłoszeniu potrzeby po upływie powyżej 3 dni roboczych )
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)  –  NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?  –  NIE

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej  informację o zakresie swej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?  –  NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?  – NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?  –  TAK


4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?  –  NIE  

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym:
(poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. )
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?  –  NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?   –  NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?   –  NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?   –  NIE

(e-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz –  azuk@mopsgubin.pl     tel. 68-455 81 56.

Skip to content