Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.

Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 17.02.2005r lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie wniosków architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych odpowiada Agnieszka Żuk, z-ca kierownika MOPS w Gubinie.

E-mail: azuk@mopsgubin.pl

Telefon: 684558156.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Skargę na brak dostępności wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie przy ul. Gdańskiej 17 znajduje się na I piętrze budynku Przychodni. Wejście główne do Przychodni stanowią schody, wejście boczne posiada podjazd z poziomu chodnika dla osób poruszających się na wóżkach inwalidzkich, którym można dostać się na parter budynku. Brak jest dostępu na piętro – do siedziby Ośrodka, z powodu braku windy.
 2. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, na pietrze posiada jedną toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych..
 3. Parking przed budynkiem głównym jest ogólnodostępny, nie występują problemy
  z zaparkowaniem samochodu – wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 4. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.
 5. W Ośrodku nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, kontakt za pośrednictwem dedykowanego tłumacza należy zgłaszać z wyprzedzeniem za pomocą podanych sposobów komunikacji.

Inne informacje i oświadczenia

Aplikacje mobilne

MOPS w Gubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji Blisko

Nazwa aplikacji jest linkiem prowadzącym do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami.

MOPS w Gubinie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej https://bip.gubin.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.

Skip to content