Informacje ogólne

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnych następuje na wniosek osoby ubiegającej się. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Komu przysługują ?

Osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli   jego egzekucja  okazała się bezskuteczna:

•  do ukończenia 18 roku życia

•  do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w  szkole wyższej

•  bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

•  w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż  500 zł miesięcznie

Komu nie przysługują?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  • zawarła związek małżeński.

Kryterium dochodowe:

1209,00 zł

Złotówka za złotówkę:

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej
a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Okres zasiłkowy:

Od 1 października do 30 września następnego roku

Wymagane dokumenty:

  • prawomocny tytuł wykonawczy zasądzający alimenty na rzecz osoby uprawnionej,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów za ostatnie dwa miesiące
  • zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
  • inne dokumenty oraz oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Tryb przyznawania świadczenia:

•  złożenie wniosku wraz z dokumentami

•  przyznanie świadczenia w formie decyzji administracyjnej w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Skip to content