Informacje ogólne

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnych następuje na wniosek osoby ubiegającej się. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Komu przysługują ?

Osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli   jego egzekucja  okazała się bezskuteczna:

•  do ukończenia 18 roku życia

•  do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w  szkole wyższej

•  bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

•  w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż  500 zł miesięcznie

Kryterium dochodowe:

•  900 zł  – dochód na osobę w rodzinie

Okres zasiłkowy:

Od 1 października do 30 września następnego roku

Wymagane dokumenty:

  • •  dowód osobisty
  • •  akt urodzenia dziecka
  • •  prawomocne orzeczenie sądu zasądzające alimenty lub ugoda sądowa
  • •  zaświadczenie komornika stwierdzające  bezskuteczność egzekucji alimentów lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji
  • •  zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie potwierdzające wysokość dochodu strony i członków rodziny
  • •  zaświadczenie z ZUS stwierdzające wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie strony i członków rodziny
  • •  inne dokumenty oraz oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Tryb przyznawania świadczenia:

•  złożenie wniosku wraz z dokumentami

•  przyznanie świadczenia w formie decyzji administracyjnej w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Skip to content