Dodatek osłonowy w 2024 r. – już można składać wnioski

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od 19 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wypłata dodatku będzie realizowana w 2024 r. jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Kryterium dochodowe w przeliczeniu na osobę w rodzinie:

  • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego dodatek osłonowy wypłaca się metodą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że kwota dodatku osłonowego będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia.

Wysokość dodatku osłonowego:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe przysługuje podwyższona kwota dodatku osłonowego

  • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższone dofinansowanie przysługuje wówczas, gdy źródłem ogrzewania jest paliwo stałe, które zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o w/w świadczenie można złożyć osobiście w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie,  przy ul. Gdańskiej 17 w godzinach: od 8:00 do 14:00 w pokoju 134 oraz 135.

Dodatkowe informacje w sprawie udzielane są pod nr tel. +48 68 455 82 60, 68 455 81 09.

Wnioski można również składać elektronicznie za pośrednictwem portalu EMP@TIA oraz pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego).

W przypadku wniosku składanego elektronicznie ważne jest aby uzupełniony wniosek został zapisany w formacie PDF a następnie opatrzony podpisem elektronicznym. W przypadku załączenia skanu wniosku nie opatrzonego podpisem elektronicznym i opatrzenia podpisem elektronicznym wyłącznie pisma przewodniego strona zostanie wezwana do uzupełnienia wniosku o podpis.

Skip to content