Bon energetyczny – wnioski od 01.08.2024 r.

Bon energetyczny został wprowadzony ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2024r. poz. 859) w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego Ten rodzaj wsparcia został skierowany do beneficjentów, mających trudności w pokrywaniu rachunków za energię. Wniosek o bon energetyczny można będzie składać od 01 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r., postępowanie w sprawach wniosków złożonych poza tymi datami zakończy się odmową wszczęcia postępowania. Bon energetyczny otrzymają wnioskodawcy, których dochody za roku 2023 nie przekroczyły: 2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym 1700,00 zł na...

Konkurs “Lider Wsparcia Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie uprzejmie informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach obchodów XXV Lubuskiego Tygodnia Seniora ogłoszony został konkurs pn.: "Lider Wsparcia Seniora". W konkursie mogą wziąć udział osoby zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawiciele zawodów pomocowych, realizujących usługi na rzecz osób starszych w środowisku oraz przedstawiciele zawodów pomocowych pracujących z osobami starszymi w instytucjach z terenu woj. lubuskiego, którzy wyróżniają się w swojej pracy na rzecz Seniorów. Zgłoszeń kandydatów dokonuje dyrektor/ kierownik placówki w której kandydat jest zatrudniony. Zgłoszenia należy składać w siedzibie ROPS lub nadesłać pocztą...

Program osłonowy “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Gmina Gubin o statusie miejskim za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie realizuje w 2024 r. wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028 –  finansowany ze środków budżetu państwa Całkowity koszt zadania:  287.715,00 zł Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 210.000,00 zł Udział własny gminy w finansowaniu zadania: 75.715,00 zł. Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” było zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby...

Pozyskano środki z budżetu państwa

Gmina Gubin o statusie miejskim w maju 2024 r. pozyskała w ramach "Rządowego programu przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030" dodatkowe środki na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego. zi.plakat-2-4Pobierz

Opiekun prawny poszukiwany

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie poszukuje kandydatów na opiekuna prawnego dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych Osoby zainteresowane sprawowaniem tej funkcji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie, ul. Gdańska 17, pok. 109, w godzinach od 7:00 do 15:00 Kandydat na opiekuna prawnego powinien: posiadać obywatelstwa polskie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego, nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie, mieć nieposzlakowaną opinię. Wymagane dokumenty: Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na...

Nowy okres zasiłkowy 2024/2025

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 można składać elektronicznie od 1 lipca br., a od 1 sierpnia br. także w formie papierowej. Wnioski można składać: elektronicznie za pośrednictwem: portalu EMP@TIA, platformy ePUAP, pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego). osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie, przy ul. Gdańskiej 17 w godzinach 8:00-14:00: Zasiłek rodzinny i dodatki– pokój 128, tel. 68 455 82 60 Fundusz alimentacyjny – pokój 129, tel. 68 455 81 09 W przypadku,...

Ogłoszenie o wyborze oferty

dotyczącej realizacji zamówienia publicznego na przygotowanie oraz dowóz obiadów dla uczestników Domu Dziennego Pobytu w Gubinie. Protokół z zapytanie ofertowego DDPPobierz

Usługi sąsiedzkie w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie   w związku z realizacją programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” poszukuje zainteresowanych uczestnictwem w programie Seniorów i ich sąsiadów. Usługi sąsiedzkie są elastyczną formą wsparcia, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Seniora i uzgodnioną z Sąsiadem oferującym wsparcie. Z uwagi na swój charakter, po dokonanych pomiędzy stronami uzgodnieniach, mogą być realizowane przez wszystkie dni w tygodniu, w dowolnych godzinach, także w weekendy i święta. Z usług sąsiedzkich mogą skorzystać Seniorzy w wieku powyżej 60. roku życia z terenu gminy miejskiej Gubin, którzy są samotni (za osobę samotną uznaje się osobę, która: samotnie...

Skip to content