Uwaga!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje o zmianie numeracji pokoi: Nazwa komórki organizacyjnejDawny numer pokojuAktualna numeracja  Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych    134  128 Samodzielne stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego  135  129    Asystenci rodziny    123  118  Kasa  113  110    Dział pomocy społecznej  106  103    Dział środowiskowy / Rejony socjalne    Rejon II Rejon V    107  104  Rejon I Rejon III Rejon IV    108  105  Rejon VI Rejon VII  109  106  Samodzielne stanowisko ds. administracji Zastępca kierownika  112  109  Kierownik  111   108

Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2024

W związku z realizacją Modułu I w/w programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje o możliwości skorzystania z usługi tzw. „opieki na odległość” przy użyciu opaski bezpieczeństwa. Taka opaska zapewnia możliwość sprawowania opieki na odległość nad seniorami całodobowo, również w dni wolne i święta. Działanie to skierowane jest do Seniorów celem poprawienia bezpieczeństwa oraz zapewnienia im możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. W sytuacji zagrożenia Senior może za pośrednictwem opaski połączyć się z operatorem, który udzieli wsparcia przez telefon, powiadomi o konieczności interwencji wybraną przez uczestnika osobę z otoczenia, bądź podejmie decyzję o interwencji służb ratunkowych. Uczestnictwo w programie...

Świadczenie wspierające

Osoby zainteresowane uzyskaniem świadczenia wspierającego szczegółowe informacje mogą uzyskać pod adresem internetowym (https://www.gov.pl/web/uw-lubuski/swiadczenie-wspierajace---nowe-rozwiazania-w-systemie-swiadczen-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-i-ich-opiekunow) bądź przez kontakt telefoniczny z pracownikami Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp., pod nr 95 7851447 w każdy poniedziałek od godziny 7:30 do 18:00 oraz od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 15:30. Jednocześnie informujemy, że tut. Ośrodek nie prowadzi w siedzibie dystrybucji wniosków o świadczenie wspierające oraz wniosków ws. wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. PPW_Wniosek_o_wydanie_decyzji_ustalajacej_poziom_potrzeby_wsparciaPobierz PPW-K_Kwestionariusz_samooceny_trudnosci_w_zakresie_wykonywania_czynnosci_zwiazanych_z_funkcjonowaniemPobierz Rodo_-_informacja_NOWAPobierz

Uwaga

W związku z pojawiającymi się sygnałami o prowadzonych przez firmy zewnętrzne zbiórkach środków pieniężnych na udzielenie wsparcia osobom potrzebującym oraz doposażenie naszego Ośrodka prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności. Prosimy w szczególności o nie dokonywanie wpłat na podane rachunki bankowe, nie klikanie w przesyłane linki i nie wchodzenie na strony internetowe, które mogą stanowić zagrożenie dla Waszych komputerów.

Kasa MOPS zamknięta w dniach od 26.01.2024 do 02.02.2024 r.

Informujemy, że w dniach od 26.01.2024 r. do 02.02.2024 r. Kasa tut. Ośrodka będzie nieczynna. Osoby, którym termin wypłaty świadczeń ustalono w decyzji administracyjnej na dzień 31.01.2024 r. proszone są o zgłoszenie się po ich odbiór w godzinach 10:00 - 12:00. W tym dniu świadczenia zostaną wypłacone wyłącznie tym osobom. Za utrudnienia przepraszamy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie poszukuje kandydatów na opiekuna prawnego dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych

Osoby zainteresowane sprawowaniem funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie, ul. Gdańska 17, pok. 112, w godzinach od 7:00 do 15:00 Kandydat na opiekuna prawnego powinien: posiadać obywatelstwa polskie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego, nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie, mieć nieposzlakowaną opinię. Wymagane dokumenty: Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie....

Dodatek osłonowy w 2024 r. – już można składać wnioski

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od 19 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wypłata dodatku będzie realizowana w 2024 r. jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Kryterium dochodowe w przeliczeniu na osobę w rodzinie: 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego dodatek osłonowy wypłaca się metodą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że kwota dodatku osłonowego będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Wysokość dodatku osłonowego: 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego...

Infolinia wsparcia osób w kryzysie bezdomności 800 109 160

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na warunki w których zimę spędzają osoby chore i samotne oraz na tereny i budynki, w których przed chłodem mogą chronić się osoby bezdomne. Trwające obecnie ostre mrozy spowodowały, że obecny sezon zimowy stał się szczególnie trudny, a osoby w kryzysie bezdomności narażone są na dużo większe niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Gwałtowne spadki temperatur są również groźne dla osób samotnych i chorych. Od 01 listopada 2023 r. uruchomiono bezpłatną Infolinię - 800 109 160. Pod tym numerem można uzyskać całodobowo kontakt z WCZK Dyżurną Służbą Operacyjną Wojewody...

Brak rozporządzenia ws. wzoru wniosku o dodatek osłonowy w 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie przypomina, że nie zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określające wzór obowiązującego wniosku o ustalenie prawa do dodatku osłonowego na rok 2024, zatem nie ma możliwości obecnie złożenia takiego wniosku. Złożenie wniosków o dodatek osłonowy na nieobowiązujących wzorach skutkować będzie koniecznością ponownego złożenia wniosku na prawidłowym druku. Wzór wniosku o dodatek osłonowy, niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia, zostanie udostępniony na stronie internetowej Ośrodka oraz w siedzibie Ośrodka, przy ul. Gdańskiej 17.

Skip to content