ASYSTENCI RODZINY

Asystent rodziny

to osoba, która wspiera rodzinę z dziećmi w trudnej sytuacji życiowej. Jego zadaniem jest wspieranie rodziny, która nie potrafi samodzielnie pokonywać trudności życiowych, zwłaszcza problemów opiekuńczo – wychowawczych. Jego działania zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dziecka w rodzinie lub powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców. Pomaga w pokonywaniu trudności z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny i zasobów instytucjonalnych. Nie wyręcza on rodziny lecz wskazuje, motywuje oraz naprowadza. Praca asystenta jest procesem długofalowym, zmierzającym do usamodzielnienia rodziny i prawidłowego wypełniania przez nią funkcji rodzicielskiej. Asystent rodziny pracuje również z rodzinami dzieci niepełnosprawnych i kobietami w ciąży w ramach ustawy „Za życiem”.

Asystent rodziny:

  • prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę,
  • pracuje z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem,
  • opracowuje i realizuje wraz z rodziną planu pomocy,
  • wspomaga rodzinę w podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,
  • udziela rodzicom pomocy w rozeznaniu sytuacji szkolnej dziecka,
  • wspiera rodzinę w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zarządzaniu budżetem, zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, w znalezieniu pracy, a także w dopełnianiu spraw urzędowych.

Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Z asystentem rodziny można kontaktować się w siedzibie MOPS w Gubinie, ul. Gdańska 17, pok. 123 (1 piętro) lub telefonicznie pod nr 68 455 81 57.

 

Dyżury asystentów:

            Ewa  Kojtych                                        Joanna  Alejun

pon.       7:00 – 10:00                                         11:00 – 17:00

  wt.        7:00 – 10:00                                          7:00 – 10:00

   śr.       11:00 – 17:00                                          7:00 – 10:00

czw.        7:00 – 10:00                                          7:00 – 10:00

   pt.        7:00 – 10:00                                          7:00 – 10:00

Ponadto istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa dziecięcego i grupy samopomocowej dla rodziców ( kontakt telefoniczny: 68 455 81 57).

Skip to content